Algemene Voorwaarden MoVi-Academy

Versie 2.0 februari 2021

 

1.     Definities

Met een hoofdletter geschreven termen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

Cursist = De wederpartij van MoVi Academy.

Diensten = Alle trainingen, cursussen en events van MoVi Academy die worden verkocht via de Webshop of anderszins. Dit betreft zowel online als offline trainingen en activiteiten.

Leeromgeving = De online omgeving of website waar de Cursist de training kan volgen.

MoVi Academy = MoVi Academy eveneens bekend onder de bedrijfsnaam Moondogs, te Someren, vertegenwoordigd door Amber van Ommeren en bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64535991.

Partijen = Cursist en MoVi Academy tezamen.

Schriftelijk = Afspraken en uitlatingen op papier, zowel handgeschreven als gedrukt. Alsmede digitale geschreven uitlatingen via de Website, Webshop, e-mail, WhatsApp, SMS of DM/PB.

Voorwaarden = Deze set algemene voorwaarden van MoVi Academy.

Website = www.MoVi-academy.nl

Webshop = De webshop van MoVi Academy, te bereiken via de Website.

Werk = Werken in de zin van de Auteurswet.

2.     Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1          Deze Voorwaarden van MoVi Academy zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Partijen. Andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2          Indien een of meer bepalingen worden vernietigd of op andere wijze buiten toepassing worden verklaard, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. Eventuele vervangende bepalingen kunnen dan Schriftelijke worden overeengekomen.

3.     Totstandkoming overeenkomst

3.1          De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van MoVi Academy en de aanvaarding daarvan door de Cursist.

3.2          Over het algemeen komt de Overeenkomst tot stand doordat de Cursist een cursus aanschaft via de Webshop. De cursus wordt dan ook direct betaald.

3.3          Een mondelinge overeenkomst is alleen geldig indien deze Schriftelijk wordt bevestigd door MoVi Academy.

4.     Verplichtingen MoVi Academy

4.1          MoVi academy geeft alle cursussen vorm naar eigen professioneel inzicht. De door MoVi Academy ontwikkelde inzichten en methoden zijn uniek en gericht op educatie en de verbetering van de band en verstandhouding tussen jou en je hond.

4.2          MoVi Academy draagt ervoor zorg dat de cursussen zo ingedeeld zijn dat de kennis en methoden van MoVi Academy kunnen worden overgebracht op meerdere Cursisten tegelijk.

4.3          MoVi Academy kan ervoor kiezen andere professionals in te zetten bij de uitvoering van de Overeenkomst tussen de Cursist en MoVi Academy. MoVi Academy zal deze professionals te allen tijde zelf selecteren en opleiden. De MoVi Academy kwaliteit wordt gewaarborgd.

 

5.     Verplichtingen Cursist

5.1          Zowel jij als je hoMoVind dienen voor deelname aan de cursus in goede lichamelijk en geestelijke gezondheid te verkeren. Hebben jij of je hond lichamelijke of geestelijke uitdagingen, neem dan eerst even contact op met MoVi Academy voordat je de cursus aanschaft.

5.2          Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je jouw hond laat vaccineren of titeren. Mocht er schade ontstaan bij andere deelnemers doordat jouw hond ongevaccineerd is of de titerbetpaling achterblijft, dan zijn deze kosten geheel voor jouw rekening. Dit valt te allen tijde buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van MoVi Academy

5.3.        Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat jouw hond wordt ontwormd en/of ontlastingsonderzoek plaatsvindt. Mocht er schade ontstaan bij andere deelnemers doordat jouw hond een wormenbesmetting heeft, ongeacht de vraag of je hiervan op de hoogte was, dan zijn deze kosten geheel voor jouw rekening. MoVi Academy kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

5.4          Het is jouw verantwoordelijkheid om actief mee te doen met een cursus en de aanwijzingen van MoVi Academy te allen tijde op te volgen. De resultaten die je behaalt zijn volledig afhankelijk van jouw eigen inzet en handelen.

5.5          Mochten er onduidelijkheden zijn of heb je vragen, meld dit dan meteen bij MoVi Academy.

 

6.     Garanties

6.1          De door MoVi Academy ontwikkelde online cursus, live events en lessenreeksen zijn bedoeld om jou als Cursist te helpen met het beter begrijpen van zijn hond en te voorzien in zijn/haar behoeften. Wat jij doet met de door MoVi Academy aangeboden kennis, inspiratie en vaardigheden, is geheel aan jou. MoVi Academy wil je alleen helpen door het delen van kennis, ervaringen en vaardigheden.MoVi Academy heeft alleen een inspanningsverplichting en legt de verantwoordelijkheid voor de mate van succes dan ook volledig bij jou. Resultaten zijn volledig afhankelijk van de inzet en de persoonlijkheid van de Cursist en zijn of haar hond.

6.2          MoViGaranties over de vraag of de inhoud van de door gekozen cursus aansluit op jouw behoeften of die van je hond zijn uitgesloten. De cursussen en methodes zijn zo ontwikkeld dat zij toepasbaar zijn voor meerdere mensen en honden tegelijkertijd. Alleen 1 op 1 cursussen kunnen volledig aansluiten op wat jij en je hond nodig hebben. Als Cursist kun je is het onmogelijk aanspraken te maken, op welke wijze dan ook, als de cursus of de resultaten tegenvallen.

6.3          Behoudens druk- en typfouten kan MoVi Academy wel garanderen dat de inhoud van de door de Cursist gekozen cursus overeenkomt met de omschrijving daarvan op de website zoals deze was op het moment van de aankoop. Teksten en uitlatingen op de Website of social media die fouten bevattenMoVi vallen buiten deze garantie, voor zover redelijkerwijs te begrijpen is dat het fouten zijn.

7.     Online cursussen

7.1          De Overeenkomst waarbij een online cursus wordt aangeschaft is bindend. Na betaling wordt direct toegang verleend tot een cursus. Deze aanschaf is bindend en onherroepelijk. De Cursist doet afstand van het herroepingsgeld vanwege de digitale aard van de cursus.

7.2          Je krijgt toegang tot de Leeromgeving voor de duur van één jaar na de datum van aanschaf. Binnen deze termijn zal je de cursus dus ook moeten afronden. Alle cursussen zijn zo ontworpen dat deze makkelijk binnen de op de Website vermelde toegangstermijn kunnen worden afgerond. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Bij te late afronding van de cursus wordt er nimmer geld terugbetaald.

7.3          Gedurende de looptijd van de training kan MoVi Academy er wel voor kiezen de cursus aan te passen of uit te breiden zonder dat de Cursust aanspraak kan maken op restitutie.  Wijzigingen van de cursus zullen in alle gevallen een verbetering inhouden, geheel ter beoordeling van MoVi Academy.

7.4          Als Cursist dien je zelf zorg te dragen voor de juiste apparatuur, software en een (beveiligde) internetverbinding.

7.5          Het is de Cursist verboden de inloggegevens te delen met anderen of op een andere wijze anderen direct of indirect toegang te verlenen tot de (volledige) cursus.

7.6          Zorg ervoor dat je een veilig en uniek wachtwoord kiest. Dit is voor je eigen digitale veiligheid, maar ook voor die van MoVi Academy en andere cursisten van belang.

7.7          De cursussen in de Leeromgeving zijn gemaakt op toepasbaar te zijn voor meerdere cursisten tegelijkertijd, zonder directe supervisie van MoVi Academy. Als cursist ben je dan ook volledig zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de adviezen die in de cursus worden gegeven. Het is onmogelijk een garantie te geven dat wat voor de meesten werkt, ook voor jou werkt.

7.8          Bij de online trainingen zit is coaching uitgesloten. De Leeromgeving is volledig op basis van zelfstudie. Je hebt wel de gelegenheid om vragen te stellen aan MoVi Academy. MoVi Academy spant zich ervoor in vragen zo veel mogelijk te (laten) beantwoorden door een MoVi Academy professional.

7.9          Het is voor MoVi Academy kan onmogelijk te garanderen dat de Leeromgeving 24/7 beschikbaar is. Vergoedingen en aanspraken van de Cursist jegens MoVi Academy blijven dan ook uit als de Leeromgeving op enig moment (tijdelijk) offline is. MoVi Academy is hiervoor afhankelijk van de beschikbaarheid van haar hosting provider.

7.10       Bij een online training kan een live event horen. De live events dien je in het jaar van aankoop van je online cursus te hebben bijgewoond. Is dit onhaalbaar voor je? vervalt je deelname aan het live event zonder recht op restitutie.

7.11       Als het jaar waarin je toegang hebt tot de Leeromgeving bijna voorbij is, dan zal MoVi Academy je hiervan per mail op de hoogte stellen. Je krijgt hier op tijd drie verschillende mails over met enige tijd er tussen. Je hebt zo de kans om de cursus nog af te maken of opnieuw aan te schaffen. Deze mails zijn slechts een service en enige vorm van aansprakelijkheid of (schade)vergoeding is uitgesloten in het geval van geheel of gedeeltelijk gemiste e-mails.

7.12       Mocht je je uitschrijven voor e-mails via de nieuwsbrief van MoVi Academy, dan is het technisch onmogelijk om de e-mails als bedoeld in 7.11 nog te ontvangen. Als Cursist draag je er dan zelf zorg voor dat je bijhoudt wanneer jouw jaar voorbij is.

8.     Fysieke trainingen en live events

8.1          De bepalingen in dit artikel 8 hebben betrekking op alle fysieke trainingen en events. Dit kan zowel in groepsvorm al 1 op 1 zijn.

8.2          Tijdens fysieke cursussen en trainingen dien je de instructies die worden gegeven door of namens MoVi Academy te allen tijde op te volgen. Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag en dat van je hond.

8.3          Tijdens fysieke trainingen en live events gelden de volgende regels:

 1. Elke Cursist neemt zelf poepzakjes mee. Je ruimt altijd direct de behoefte van je hond op, zowel op en rond het terrein als in de omgeving daarvan en op straat;
 2. Elke Cursist neemt drinkwater en een drinkbak mee voor zijn/haar eigen hond;
 3. Op en rond de hondenschool moet je hond aangelijnd zijn;
 4. Tijdens live events en lessenreeksen zijn we te gast op de betreffende locatie. Iedereen gedraagt zich dus ook als gast en houdt zich aan de regels en instructies die gelden op de betreffende locatie;
 5. Elke Cursist laat de honden van andere cursisten met rust. Aai, knuffel en voer vooral je eigen hond;
 6. Tijdens de lessen en op de hondenschool laten we tussen honden onderling snuffelen of spelen achterwege. Blijf je hond dus in de gaten houden en houdt hem of haar hiervan weg;
 7. kinderen zijn meer dan welkom, mits onder begeleiding van een volwassene.

8.4          MoVi Academy heeft het recht om je als Cursist direct toegang tot een les of live event te ontzeggen of je daaruit te verwijderen als:

 1. je de aanwijzingen van de organisatie negeert; en/of
 2. je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die irrelevant zijn voor de bijeenkomst, in of rondom de locatie van de bijeenkomst; en/of
 3. andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten zonder dat deze betrekking hebben op de bijeenkomst van MoVi Academy; en/of
 4. je het evenement op welke wijze dan ook verstoort, naar inzicht en beoordeling van MoVi Academy; en/of
 5. je voor of tijdens het evenement alcohol en/of drugs gebruikt of bij je draagt; en/of
 6. je harde, dieronvriendelijke fysieke handelingen tegen jouw hond of die van een ander vertoont.

8.5          Indien een of meer van de gevallen benoemd in art. 8.4 zich voordoet en de Cursist wordt verwijderd of toegang wordt ontzegd, dan heeft de Cursist nimmer recht op (schade)vergoeding of restitutie. Daarnaast vrijwaart de Cursist MoVi Academy in een dergelijk geval voor alle schade die is ontstaan door zijn of haar gedrag of dat van zijn hond.

8.6          De regels omtrent het annuleren of afzeggen van een fysieke cursus of live event staan beschreven in artikel 12 van de Voorwaarden.

9.     Producten

9.1          Als je een product aanschaft of reserveert in de MoVi Academy webshop, dan wordt deze toegestuurd binnen de op de website vermelde levertijd. Mocht een product onverhoopt uitverkocht voorraad zijn, dan zal MoVi Academy je hiervan op de hoogte stellen. Er volgt dan een nieuwe leverdatum of, indien dit onmogelijk is, restitutie van het reeds betaalde bedrag.

9.2          De verzendkosten komen bovenop de prijs van het product.

9.3.        Het wettelijke herroepingsrecht van 14 (veertien) dagen geldt enkel op producten die onpersoonlijk of onbederfelijk zijn.

9.4          Bij retournering zijn de verzendkosten voor jou als koper. Alleen indien je product beschadigd aan is gekomen en je dit kunt aantonen zal MoVi Academy de verzendkosten van je retour vergoeden. Het is aan jou om te bewijzen dat de bestelling beschadigd is geleverd, bijvoorbeeld door middel van foto’s.

9.5          MoVi Academy neemt alleen producten terug die vrij zijn van door de koper aangebrachte beschadigingen, gebruikssporen of andere door de koper aangebrachte veranderingen bevatten. Gesealde producten met een verbroken verpakking kunnen nimmer worden geretourneerd.

9.6          Als je van MoVi Academy een product als cadeau ontvangt bij een door jou afgenomen Dienst, dan is  het onmogelijk deze te retourneren of om te zetten in een financiële vergoeding. Gratis verkregen producten kunnen nimmer worden omgezet in geld.

10.   Prijzen

10.1       Het staat MoVi Academy te allen tijde vrij om haar prijzen aan te passen zonder dat daar enig recht op compensatie door ontstaat ten opzichte van de Cursist

10.2       De voor jou geldende prijs is altijd de prijs die bekend is op het moment dat jij aangaat tot aanschaf van een cursus of product.

10.3       Indien je in meerdere termijnen betaalt voor doorlopende Diensten dan kan een prijsverhoging tussentijds alleen geldig plaatsvinden, als MoVi Academy de verhoging heeft gecommuniceerd binnen een maand voordat deze ingaat.

10.4       MoVi Academy kan bij een bepaalde cursus of product bonussen aanbieden in de vorm van gratis extra cursussen of cadeaus. Deze bonussen kunnen van tijd tot tijd veranderen of komen te vervallen, zonder dat daar enig recht op compensatie door ontstaat ten opzichte van de Cursist. Hierin is MoVi Academy volledig vrij.

10.5       Voor extra’s in de vorm van bonusmateriaal en producten geldt te allen tijde een op is op beleid, zonder dat er voor dDe cursist enig recht op vervanging of korting ontstaat als de voorraad op is.

11.   Betaling en facturen

11.1       Bij alle 1 op 1 begeleiding, cursussen en evenementen geldt dat de Cursist direct het volledige (cursus)bedrag betaalt tijdens de aanschaf hiervan in de webshop van MoVi Academy.

11.2       In sommige gevallen kan MoVi Academy besluiten een Cursist in termijnen te laten betalen. Dit kan alleen na uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van MoVi Academy. In dit geval dient het bedrag steeds te worden voldaan binnen de op de factuur vermelde termijn.

11.3       Indien een factuur te laat wordt betaald, dan krijgt de Cursist de kans om de factuur alsnog te voldoen binnen een bepaalde termijn. MoVi Academy zal de Cursist daartoe een schriftelijke herinnering sturen. Blijft de betaling dan alsnog uit, dan is de Cursist van rechtswege in verzuim en kan de vordering uit handen worden gegeven.

11.4       Eventuele incassokosten, waaronder begrepen administratieve en juridische kosten, kunnen in rekening gebracht worden bij de Cursist.

11.5       Indien een betaling via de webshop mislukt zoeken Partijen samen een oplossing, onverkort het bepaalde in dit artikel.

12.   Herroeping en annulering

12.1       Vanwege het digitale karakter van de cursus en al het materiaal vervalt het herroepingsrecht en is het onmogelijk om de cursus terug te sturen naar MoVi Academy. Als Cursist doe je bij de aanschaf van een online cursus uitdrukkelijk afstand van je herroepingsrecht.

12.2       In principe kom je als Cursist altijd op het afgesproken moment op de door MoVi Academy aangegeven locatie. Dit is noodzakelijk vanwege de voortgang van een lessenreeks en de verbinding tussen jou en je hond. Indien er een onvoorziene situatie voordoet waardoor je verhinderd bent, meld je dan tijdig af. Dit doe je via de mail: info@MoVi-academy.nl.

 1. 3 Als je hond loops, mank of ziek is dan dien je jullie afmelden voor de fysieke training of het live event. Dit doe je via de mail: info@MoVi-academy.nl.

12.4       Na afmelding van een live event of een les, kun je bij een volgende lessenreeks of  live event aansluiten. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat je dit doet binnen een jaar na de aanschaf van de cursus. Ongeacht of het je lukt om een inhaaldag- of les in te plannen, blijft MoVi Academy het recht houden om het gehele aankoopbedrag te ontvangen en/of te houden.

12.5       Een live event kun je tot 7 dagen van tevoren kunt annuleren. Ieder laatste weekend van de maand is er een live event.

12.6       Indien een lessenreeks of live evenement door omstandigheden wordt geannuleerd, zal MoVi Academy elke deelnemer een plek aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement of lessenreeks. MoVi Academy zal er zorg voor dragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum.

12.7       Het kan voorkomen dat het, in het geval van artikel 12.6, langer duurt voordat er een plek beschikbaar is. Er kan dan aan de Cursist een nieuwe datum worden aangeboden na het jaar waarin er recht was op een (cursus)plek. Als dit onhaalbaar of onwenselijk  is dan treden Partijen in gezamenlijk overleg voor een passende oplossing.

13.   Intellectuele eigendom

13.1       MoVi Academy heeft alle cursussen en methodes zelf ontwikkeld. Op al het Werk dat hieruit voortkomt is het auteursrecht van toepassing.

13.2       Niets in deze Voorwaarden, de Website of andere uitlatingen door MoVi Academy kan worden gezien als een overdracht van auteursrecht en/of andere rechten van intellectuele eigendom. Deze blijft te allen tijde bij MoVi Academy.

13.3       Indien er gebruik wordt gemaakt van Werken van derden, dan staat MoVi Academy ervoor in dat zij de (gebruiks)rechten hiervoor heeft verkregen.

13.4       Onder naamsvermelding van MoVi Academy mogen Werken worden gedeeld voor privé gebruikt. Kennis delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Voel je vrij om te delen en laten we SAMEN mensen en honden helpen. Gebruik hiervoor altijd je boerenverstand om in te schatten of delen wenselijk is.

13.5       Materiaal waar andere personen herkenbaar in beeld zijn mogen alleen worden gedeeld als daar Schriftelijke toestemming voor is.

13.6       Als je hele cursussen deelt dan is dit in strijd met je gebruiksrecht en met dit artikel 13. We begrijpen je enthousiasme, maar verwijs diegene met wie je het wilt delen dan door naar onze webshop.

13.7       Wil je werkboeken, afbeeldingen, beelden of inhoudelijke informatie voor commerciële doeleinden (zaken waar jij geld mee verdient) gebruiken, bewerken of anderszins gebruiken of publiceren? SUPER tof! Stuur eerst een mail naar info@MoVi-academy.nl dan kan ik de officiële bestanden en de schriftelijke toestemming naar je toe sturen. Zonder toestemming het MoVi Academy materiaal commercieel gebruiken is verboden.

14.   Privacy

14.1       MoVi Academy staat in voor het beveiligen van privacygevoelige informatie en houdt zich aan alle geldende privacywetten en – regelgeving. Persoonsgegevens zijn veilig en blijven bij MoVi Academy. Zie hiervoor ook de MoVi Academy privacyverklaring.

 

14.2       Tijdens live events en fysieke cursussen kan het zijn dat er beeldmateriaal van jou en je hond gemaakt wordt. MoVi Academy gaat er vanuit dat je hiermee akkoord bent. Is dit anders? Meld dit dan even bij de betreffende trainer van MoVi Academy. Het kan zijn dat deze beelden worden gedeeld op social media, zodat de MoVi Academy kennis en methoden kunnen worden gezien door een breed publiek. Overdracht van kennis is het doel.

14.3       Je hebt toestemming om audio- of video opnamen te maken van (trainers van) MoVi Academy voor privégebruik of social media (#MoVi_academy).

14.4       Voor commercieel gebruik van video en/of audio van (trainers van) MoVi Academy is Schriftelijke toestemming vereist. Mail dan naar info@MoVi-academy.nl.

15.   Aansprakelijkheid

15.1       MoVi Academy is nimmer aansprakelijk voor het uitblijven van een bepaald resultaat. Het succes van de cursus valt of staat met jouw eigen inzet en capaciteiten. Alle handelingen en aanpassingen die worden gedaan naar aanleiding van een online of fysieke cursus of evenement, zijn volledig jouw eigen verantwoordelijkheid. 

15.2       Bij fysieke trainingen of live events is elke Cursist zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar eigendommen. MoViMoVi Academy sluit aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen.

15.3       Indien er schade of letsel ontstaat bij andere cursisten door toedoen van de Cursist of zijn of haar hond, dan is de Cursist hiervoor aansprakelijk.

15.4       MoVi Academy is alleen aansprakelijk voor (letsel)schade die ontstaat in het bijzijn van (een trainer van) MoVi Academy en is veroorzaakt door het exact opvolgen van een foutief en persoonlijke (1 op 1) advies van MoVi Academy aan de Cursist. Van foutief advies kan alleen sprake zijn als achteraf blijkt dat MoVi Academy had kunnen of moeten weten dat het advies onjuist of ondeugdelijk was voor de Cursist.

16.   Klachten

16.1       Als je een klacht hebt over MoVi Academy en/of haar cursussen, voel je dan vrij en neem vooral snel contact op. We kijken dan samen naar een oplossing.

16.2       Het indienen van een klacht levert nimmer een opschorting van de betalingsverplichting op. De cursus zal ook gewoon blijven doorlopen.

16.3       Het is aan MoVi Academy om te bepalen of een klacht gegrond is en om met een voorstel te komen voor een oplossing. Deze oplossing bestaat nimmer uit restitutie van het cursusgeld.

16.3       Klachten die betrekking hebben op het uitblijven van het verwachte resultaat zijn nimmer gegrond. De cursussen van MoVi Academy zijn immers gericht op proces en de resultaten zijn volledig afhankelijk van jouzelf zonder enige garantie daarop van MoVi Academy.

17.   Duur en einde van de overeenkomst

17.1       De duur van de Overeenkomst is gelijk aan de duur van de door jou gekozen cursus of evenementen.

17.2       Na het aflopen van deze periode behoud elke Cursist nog toegang tot de Leeromgeving tot een jaar na aankoop. Alle Voorwaarden blijven hierop van toepassing.

18.   Wijziging Voorwaarden

18.1       MoVi Academy is gerechtigd om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Bij ingrijpende tussentijdse veranderingen zal de Cursist hier een melding van krijgen en de kans krijgen de Overeenkomst te ontbinden.

18.2       In gezamenlijk overleg kunnen Partijen besluiten om de omvang of inhoud van de Overeenkomst aan te passen. Dergelijke aanpassingen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door beide Partijen.

19.   Overmacht

19.1       Indien sprake is van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting als gevolg van een omstandigheid zonder dat sprake is van eigen schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn of haar rekening komt, is een Partij vrijgesteld van deze nakoming zolang de verhinderende omstandigheid voortduurt.

19.2       Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht om de Overeenkomst per direct Schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

20.   Rechtskeuze

De Overeenkomst, Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen worden beheerst door Nederlands recht.